Thursday, December 26, 2013

Đại hội đồng cổ đông và Đại hội cổ đông - Dùng sao cho đúng?


Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Còn Đại hội cổ đông là cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông. Một cái là gọi tên của cơ quan, một cái là gọi tên của cuộc họp. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao nhiều công ty cứ gọi là Đại hội đồng cổ đông thường niên, nhập nhằng lẫn lộn 2 cái khái niệm này. Đáng lẽ phải gọi là Đại hội cổ đông thường niên hoặc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thì mới đúng.

Đại hội đồng cổ đông là từ ghép bởi các yếu tố: Đại + Hội đồng + Cổ đông. Có nghĩa là một cơ quan lớn tập hợp những người sở hữu cổ phần của công ty.

Còn Đại hội cổ đông là từ ghép: Đại hội + Cổ đông. Có nghĩa là cuộc hội họp lớn những người sở hữu cổ phần của công ty.

Trong Luật Doanh nghiệp có định nghĩa từ Đại hội đồng cổ đông, nhưng không có định nghĩa từ Đại hội cổ đông. Chỉ có quy định về cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tổ chức như thế nào. Chắc có lẽ vì lí do này mà nhiều người nhầm lẫn trong cách gọi, hiểu Đại hội đồng cổ đông là ghép bởi Đại hội + đồng + cổ đông. Đâm ra dùng lung tung.

Mà mấy công ty nhỏ dùng sai không nói, nhiều công ty cổ phần lớn, tiếng tăm vẫn cứ dùng sai. Mà cái sai dùng nhiều rồi sẽ bị tưởng nhầm là cái đúng. Lúc đó rồi sẽ chẳng phân biệt được đâu là đúng sai thật sự.Thật là một điều tai hại!

No comments:

Post a Comment