Sunday, May 13, 2007

Thành bại và được mất


 

Có khi tán dương ai mà làm cho hắn bị thất bại; có khi phỉ báng ai mà làm cho hắn được thành công.

Mặt trời không biết đến đêm tối, mặt trăng không biết đến ban ngày. Mặt trời và mặt trăng cho ánh sáng nhưng không thể cùng biết ban ngày và ban đêm của nhau.

Căn cứ cái gần mà suy luận ra cái xa xôi, căn cứ việc nhỏ mà biết việc lớn. Sự đời, có khi tước đoạt ai cái gì thì trái lại làm cho họ được tặng cái khác; có khi cho ai cái gì thì trái lại ta nhận được cái khác.

Cả đời nói, mà chưa từng nói gì; cả đời không nói, mà chưa từng không nói gì. Ko phải là ko biết nói mà nói những điều ko phải ai cũng biết.Ko phải là ko biết nghe mà chỉ nghe những gì mình muốn. Ko phải là nhìn ko thấy mà chỉ thấy những thứ cần nhìn. (khúc này đọc dễ bị điên lắm nhe!)

Sự đời thành-bại và được-mất chỉ mình ta hiểu!

No comments:

Post a Comment